Mediácia

Naša spoločnosť SOLAX RP, s.r.o. Vám vie byť nápomocná i pri urovnaní Vašich sporov a konfliktov, vzniknutých z Vášho zmluvného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu, formou“ mediácie“, ako mimosúdnym riešením sporu kvalifikovaným mediátorom v zmysle zák. č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o dopl. niekt. zákonov.

Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Výhody mediácie: oproti súdnym sporom je rýchla, neformálna, dôverná, zaplatíte nižšie poplatky , šetrí váš čas, počas mediácie máte možnosť ovplyvňovať proces a výsledok mediácie, vaše rozhodnutia mediátor neovplyvňuje, dohodu si koncipujete sami so spornou stranou a o celom priebehu mediácie sa zachováva mlčanlivosť.

Mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% – 90% zaplateného poplatku.

„Váš život je výsledkom rozhodnutí, ktoré urobíte. Ak sa Vám nepáči Váš život, je čas začať robiť lepšie rozhodnutia.“

Zákon č. 420/2004 Z. z., zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov umožňuje mediátorom, ktorí sú zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávať mediáciu ako mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.

Občiansko právne vzťahy

 • spory súvisiace s dedičským konaním
 • spory medzi manželmi
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • spory súvisiace s neoprávneným zásahom do práva a ochrany osobnosti
 • susedské spory
 • spory medzi veriteľmi a dlžníkmi
 • vlastnícke spory a pod.
 • spory súvisiace pri vzniknutých konfliktoch medzi občanmi zaznamenané verejnou správou ako sú napr. Obecné úrady
 • spory zaznamenané v školskej správe medzi učiteľmi ,deťmia rodičmi
 • spory medzi spoločníkmi v obchodných spoločnostiach
 • spory medzi veriteľmi a dlžníkmi
 • spory cezhraničné pri dodávateľsko odberateľských vzťahoch

Obchodno právne vzťahy

Rodinno právne vzťahy

 • manželské spory
 • spory medzi rodičmi a deťmi
 • rodinné spory medzi manželmi pred rozvodom a po rozvode
 • spory súvisiace s výživným príspevkom na maloleté deti pred rozvodom a po rozvode a medzi manželmi navzájom a pod.
 • spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • spory vyplývajúce z práv a povinností týkajúce sa pracovného pomeru a pod.

Pracovno právne vzťahy

Mediáciou sa rozumie predovšetkým mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha zúčastneným stranám, ktorí už nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby.

Mediátor ako nezávislá a nestranná tretia osoba kultivovaným dialógom vykonáva mediáciu s cieľom dospieť k dohode.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácií o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho zaujatosti.

Podmienkou mediácie je, že obidve strany súhlasia s účasťou na mediácii, čo je najzákladnejšia požiadavka pre uskutočnenie stretnutia s mediátorom.

Mediátor nemá priamy záujem na výsledku, jeho úlohou je pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému. Mediátor nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

Ak mediácia sa skončila úspešne, tak mediátor vyhotoví písomnú dohodu, ktorá je výsledkom mediácie , ktorá je záväzná pre obe zúčastnené strany a môže byť v ďalšej fáze potvrdená formou notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom resp. rozhodcovským orgánom.

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov týmto nie sú dotknuté.


Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda:

 • spísaná vo forme notárskej zápisnice,
 • schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Poplatky za spísanie notárskej zápisnice ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti číslo 748/2004 o odmenách a náhradách notárov. V prípade skončenia sporu schválením súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% – 90% zaplateného poplatku (§ 11 ods. 7 zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).

V prípadoch, ak povinná strana nebude plniť, k čomu sa zaviazala, môže byť podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo návrh na exekúciu podľa Exekučného poriadku.

Výhody mediácie – oproti súdnym sporom je rýchla, neformálna, dôverná, zaplatíte nižšie poplatky , šetrí váš čas, počas mediácie máte možnosť ovplyvňovať proces a výsledok mediácie, vaše rozhodnutia mediátor neovplyvňuje, dohodu si koncipujete sami so spornou stranou a o celom priebehu mediácie sa zachováva mlčanlivosť.

Mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% – 90% zaplateného poplatku.