JUDr. et Mgr. Jana Ulipová

lektorka

Som lektorka, komunikačná trénerka a mediátorka  zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1915.

Som členkou Asociácie mediátorov Slovenska a Asociacácie rodinných mediátorov.

Právnické vzdelanie som získala na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a tu som obhájila aj svoju rigoróznu prácu. Súbežne som vyštudovala politológiu na Trenčianskej Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Niekoľko rokov som pôsobila ako právnik v Českej republike a počas svojho vysokoškolského štúdia som praxovala na Okresnom súde v Trenčíne.

Svoju činnosť vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Musím pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediačného konania.

Ako mediátorka mám povinnosť byť nezávislá a nestranná. Mojou základnou úlohou je pre strany sporu vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a doviesť ich k zmierlivému riešeniu ich sporu.